Nagradna igra za dve povratni letalski vozovnici v Madrid

9. 7. 2021

Pravila nagradne igre za dve brezplačni letalski vozovnici v Madrid

 1. Splošne določbe

  Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v tej nagradni igri. Organizator nagradne igre je Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom, matična št.: 5142768000, ID št. za DDV: SI 12574856 (v nadaljevanju: organizator). Podeljevalec glavne nagrade je prevoznik Iberia, L.A.E., S.A. O. SU, 49 28027 Madrid, Španija (v nadaljevanju: podeljevalec nagrade).

  Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 9. 7. 2021 do 16. 7. 2021. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. 

 2. Namen nagradne igre

  Namen nagradne igre  je promocija storitev podjetja Fraport Slovenija in prevoznika Iberia. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju storitev, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 3. Udeleženci

  Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati izvajalci nagradne igre, to so osebe, zaposlene v Fraport Slovenija, d.o.o., ki neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

  Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili.

 4. Način sodelovanja

  Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri s komentiranjem objav o nagradni igri na profilih znamke Ljubljana Airport na Facebooku in Instagramu.

  V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje večkrat. Nakup produktov in storitev Fraporta Slovenija in Iberie ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre. Udeleženec lahko kadarkoli prekliče sodelovanje v nagradni igri. Preklic mora zahtevati s poslanim zasebnim sporočilom na profil Ljubljana Airport, kjer je sodeloval. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in vseh namenov obdelave osebnih in drugih podatkov, ki iz nagradne igre izhajajo.

  Dobitnik nagrade bo obveščen v zasebnem sporočilu profilu s katerim je sodeloval in prek elektronske pošte, ki jo bo zaupal izvajalcu.

  Vsaka uporaba lažnih ali dvojnih profilov ali upravičen sum tega se sankcionira z izločitvijo sodelujočega iz nagradne igre.

 5. Nagrade:

  Nagradni sklad vključuje 1 x 2 povratni letalski vozovnici letalskega prevoznika Iberia Airlines na relaciji Letališče Ljubljana – Madrid, v ekonomskem razredu.

  Vozovnici je mogoče rezervirati v obdobju od 2. do 30. avgusta 2021, glede na razpoložljivost vozovnic.

  Vozovnici nista prenosljivi in z njima ni mogoče uveljavljati milj. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrajenec nagrade ne more prenesti na tretje osebe. Nagrajenec in sopotnik morata biti stara vsaj 18 let.

 6. Žrebanje/Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

  Žrebanje bo potekalo dne 16. 7. 2021 na sedežu organizatorja nagradne igre. Evidenca ali zapisnik žrebanja se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

  Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na družbenih profilih Ljubljana Airport na Instagramu  in Facebooku. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

  Organizator in izvajalec zadržujeta pravico diskvalifikacije sodelujočega, če sodelujoči prekrši pravila; sodelujoči ne odgovori na prošnjo organizatorja v roku 72 ur ali odda napačne podatke ali zaradi drugega razloga ni moč stopiti v kontakt z njim.

 7. Prevzem nagrade

  Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. in 4. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v elektronskem sporočilu ali zasebnem sporočilu v roku 3 dni posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta, kraj prebivališča in e-naslov, davčno številko). V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takemu izžrebancu. Nagrada se torej v takem primeru ne podeli.

  Potrdilo o nagradi bo nagrajenec prejel na e-naslov, ki ga je posredoval in ga je organizator prejel. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
  - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;
  - nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade;
  - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre;
  - se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebooku ali Instagramu ali prek e-pošte v roku treh dni ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrade;
  - v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 8. Izključitev odgovornosti

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
  - (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook in Instagram;
  - vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook in Instagram;
  - kakršnekoli posledice,ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju;
  - nedostavljene pošiljke z nagradami;
  - kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

 9. Varovanje osebnih podatkov

  Vsi osebni podatki so varovani v skladu s temi Pravili, splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči hkrati soglaša, da podeljevalcu nagrade in organizatorju nagradne igre ali od njega pooblaščenim osebam oz. sopogodbenikom do preklica dovoli uporabo svojih osebnih podatkov (kontaktni podatki na Facebooku, elektronski naslov in/ali telefonska številka) za namene e-obveščanja o akcijah, novih izdelkih, nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih z možnostjo odjave. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. največ 5 let po žrebanju. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

 10. Davčne obveznosti

  Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bruto vrednost nagrade pa se nagrajencu všteva v davčno osnovo. Podeljevalec nagrade bo od nagrade, katere bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Podeljevalec nagrade bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo nagrajence.

 11. Dokumentacija

  Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer: dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta; dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 12. Ostale določbe

  Organizator ne odgovarjata za zapoznele ali neprimerne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.lju-airport.si, kjer so navedena pravila nagradne igre. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook in Instagram, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook in Instagram ne sponzorirata in ne upravljata nagradne igre ter je tudi ni posebej odobril in z njo ni povezan. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. izvajalcu in ne družbi Facebook in Instagram. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

 

Zgornji Brnik, 9. 7. 2021

Iskanje

Zapri